2011-01-22

Календар такмичења ученика основних школа за школску 2010/2011. годину из рачунарства и информатике

Организатор

 • Министарство просвете
 • Друштво математичара Србије

Назив такмичења/смотре

 • Државно такмичење ученика основних школа из рачунарства

НИВОИ ТАКМИЧЕЊА
КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА (ДАТУМ, МЕСТО И ДР.)
општински
12. март 2011.
окружни/градски
16. април 2011.
републички
14. мај 2011.

Стручно упутство о организовању такмичења и смотри ученика

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Овим упутством уређују се: циљ, задаци, врсте и нивои, организација и пропозиције такмичења и смотри ученика основних и средњих школа, вредновање постигнућа ученика и награђивање, финансирање, праћење и извештавање о одржаним такмичењима и смотрама.
Такмичење
је ваннаставна активност која се организује у циљу вредновања и рангирања знања, умења, вредновања и способности ученика из предмета, односно области предмета.
Смотра
је ваннаставна активност која се организује у циљу представљања, односно вредновања и рангирања способности, умења и вештина ученика из предмета, области предмета и активности.
Ученик се такмичи, односно учествује на смотри, на језику на коме стиче образовање, уколико се другачије не изјасни.
Организаторе такмичења и смотри одређује министар календаром такмичења и смотри за сваку школску годину.
Календар такмичења и смотри објављује се у "Просветном прегледу", најкасније до почетка другог полугодишта текуће школске године.
Такмичења и смотре организују се без котизације учесника.

II ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ такмичења и смотри је афирмација образовно-васпитног рада, постигнућа ученика и подизање квалитета образовања.
Задаци такмичења су
:
а) вредновање нивоа стечених знања, умења, вештина и способности ученика;
б) рангирање нивоа постигнућа ученика.
Задаци смотре су:

а) јавно представљање способности, склоности, умења, знања и вештина ученика;
б) вредновање и рангирање нивоа постигнућа ученика.

III НИВОИ ТАКМИЧЕЊА И СМОТРИ И ЊИХОВА ОРГАНИЗАЦИЈА
Такмичења и смотре организују се на следећим нивоима: школском, општинском, окружном/градском/међуокружном (регионалном), републичком и међународном.
Школско такмичење и смотра је обавезни ниво.
Организује га стручно веће школе за предмет, односно област предмета и за све ученике школе.
Општинско такмичење и смотру
организују општински активи стручних друштва за поједине предмете, односно области предмета.
Окружно/градско/међуокружно такмичење и смотру
организују школе и стручна друштва за сваки поједини предмет, односно област предмета, као и други организатори, у сарадњи с Министарством просвете (даље: Министарство).
Републичко такмичење и смотру
организују стручна друштва, заједнице школа и други организатори у сарадњи са Министарством.
Међународно такмичење и смотру
организују Министарство и стручно друштво или други организатор у сарадњи са међународном организацијом.
Такмичења и смотре спроводе се у складу са програмом којим организатор одређује садржај, организацију, начин припреме, методолошка упутства, програмске задатке, као и износ финансијских средстава потребних за спровођење такмичења и смотри.
Садржај такмичења и смотри примерен је узрасту ученика и заснива се на наставном плану и програму.

Ученик може учествовати на такмичењу и смотри из највише два наставна предмета и једног ваннаставног облика или из једног наставног предмета и два ваннаставна облика образовно-васпитног рада, осим ако се ученик такмичи из области уметности (музичке и балетске школе).
Организатор такмичења и смотре подноси Министарству захтев за спровођење такмичења до 15. јула текуће године за наредну школску годину.

Захтев садржи:
назив и адресу организатора; име, презиме и телефон одговорне особе; назив такмичења и смотре; циљ, задатке и програм такмичења и смотре; разреде школе и језик на коме се спроводи такмичење и смотра; начин припремања наставника и ученика за такмичење и смотру; пропозиције такмичења и смотре; место, време и начин спровођења такмичења и смотре; предрачун трошкова потребних за припрему и спровођење такмичења и смотре, укључујући и средства за превођење тестова и решења на језике националних мањина, износ средстава неопходних за спровођење такмичења и смотре, као и учешће донатора и спонзора.
Школа може учествовати на такмичењима и смотрама уколико их је планирала својим годишњим програмом рада.
За организацију такмичења и смотре одговорни су организатор и:
- директор школе и стручно веће за област одређеног наставног предмета - за школски ниво;
- директор школе - домаћин такмичења и представник општинског актива наставника - за општински ниво;
- директор школе домаћина такмичења и представник окружног актива наставника - за окружни/градски/међуокружни ниво;
- директор школе - домаћин такмичења и председник стручног друштва, односно заједнице школа – за републички ниво;
- председник стручног друштва и представник међународне организације - за међународни ниво.
Организатор такмичења и смотре, у сарадњи са Министарством - школском управом, утврђује: начин организације и носиоце појединих задатака на свим нивоима и у свим етапама (организациони одбор, потребне комисије, поткомисије и друга задужена лица), припрему и извршавање планираних задатака.
Организатор такмичења и смотре стара се о припреми ученика за такмичења и смотре, планира и организује семинаре и друге инструктивне облике рада за наставнике који остварују програме такмичења и смотри.

IV ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА И СМОТРИ
Пропозиције такмичења и смотре утврђује организатор у сарадњи са Министарством, и то:
- услове за припрему и одржавање (организациони, материјални, технички, временски и др. услови);
- услове за учешће ученика;
- начин провере знања, умења, вештина и способности, односно начин представљања;
- начин вредновања резултата и рангирања ученика;
- право на жалбу и рок за њено подношење;
- награде, признања и похвале ученицима, наставницима, школама и организаторима.
За међународно такмичење и смотру пропозиције утврђује организатор међународног такмичења и смотре.

V ВРЕДНОВАЊЕ И НАГРАДЕ
Начин вредновања резултата и рангирања ученика на такмичењима и смотрама обавља комисија коју образује организатор. Комисију чине најмање три члана.
Школску комисију
образује стручно веће за област предмета.
Општинску комисију
образује стручно друштво, односно заједница школа, на предлог општинског актива наставника.
Окружну/градску/међуокружну комисију
образују стручно друштво и други организатори у сарадњи са школском управом. Један члан комисије је представник стручног друштва, односно заједнице школа.
Републичку комисију
образује организатор, а најмање један члан је представник Министарства.
Резултати такмичења су јавни и објављују се на огласној табли школе у дану одржавања такмичења.
Наставник, ученик и школа могу да поднесу жалбу на вредновање резултата комисији за жалбе.
Комисија је дужна да, по објављеним привременим резултатима, истог дана размотри жалбу и о томе обавести подносиоца. У поступку решавања по жалби учествује и представник Министарства.
Коначна ранг-листа сачињава се после разматрања жалби и доношења решења, а објављује се у дану такмичења на огласној табли школе.
Ученици који освоје прво, друго и треће место на општинском такмичењу и смотри пласирају се на окружно/градско/међуокружно такмичење и смотру, а у складу с пропозицијама стручног друштва или другог организатора.

Ученици који освоје прво, друго и треће место на претходном нивоу пласирају се на републичко такмичење и смотру. Републичко такмичење и смотра може се организовати ако су организована најмање претходна два нивоа такмичења и смотри.
Прво место на републичком такмичењу и смотри припада ученику који освоји највећи број бодова. Друго и треће место припада ученицима који према даљем редоследу имају највећи број бодова. Ученици који имају исти број бодова деле одговарајуће исто место.

Ученици који на такмичењу и смотри освоје прво, друго и треће место добијају од организатора: дипломе, признања, похвале и награде.
Наставници од организатора добијају признања, похвале и награде. Директор школе, у складу са статутом школе, може посебно да награди наставника и ученика за постигнуте резултате на такмичењу и смотри.
Организатор може да утврди и друге врсте награда учесницима такмичења и смотре, као и награде донатора и спонзора.
Дипломе до републичког нивоа потписује представник друштва, односно представник школске управе и директор школе домаћина, а на републичко м нивоу министар просвете и председник стручног друштва или заједнице школа.
VI ФИНАНСИРАЊЕ ТАКМИЧЕЊА И СМОТРИ
Финансирање такмичења и смотри врши се у складу са чл. 157. и 159. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 72/09).
У буџету Републике Србије обезбеђује се учешће у средствима за такмичења ученика на републичко м и међународном такмичењу, а према програмима и критеријумима које прописује министар.
Поред средстава Републике Србије обезбеђених буџетом, организатори и домаћини дужни су да обезбеде остала средства која им недостају према њиховим финансијским плановима из других извора.
Средства утврђена буџетом Републике Србије наменски се опредељују за трошкове припреме, организације и спровођење такмичења и смотри, као и припадајуће трошкове на економским класификацијама 422, 423, 424 и 426 као расходе у вези са такмичењима и смотрама.
Средства за превоз ученика на републичко такмичење обезбеђују се у буџету јединице локалне самоуправе, а за међународно такмичење обезбеђују се у буџету Републике Србије.
Програмом и пропозицијама такмичења и смотри опредељују се финансијска средства, а финансијским планом организатора утврђује се спецификација трошкова.
Финансијски план организатора садржи: структуру прихода и расхода, изворе финансирања, трошкове припреме и спровођења такмичења и смотри и расходе учесника и организатора.
Приликом достављања захтева за аконтациона средства за такмичења и смотре организатори су дужни да доставе оригиналне предрачуне и профактуре или фотокопије оверене печатом и потписом организатора. Код коначне исплате финансијских средстава такмичења и смотри организатор је дужан да поднесе коначни финансијски извештај за наменско трошење средстава по свакој економској класификацији, као и оригиналне рачуне и уговоре или фотокопије рачуна и уговора оверених и потписаних од стране организатора. Припрема и организација такмичења и смотри реализоваће се у васпитно-образовним установама где се не признаје репрезентација. Трошкови исхране и у одређеним ситуацијама смештаја признају се само за ученике, а за међународно такмичење и смотре и за учеснике.

VII ПРАЋЕЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ О ОДРЖАНИМ ТАКМИЧЕЊИМА И СМОТРАМА
Организатори такмичења и смотри писменим путем достављају школској управи извештај о резултатима за све нивое, а за републичко такмичење и смотру и Министарству, у року од пет дана по одржаном такмичењу. Извештај садржи: назив такмичења или смотре и организатора, место и време одржавања, број учесника, број награђених ученика (табеларни приказ - име и презиме ученика, разред, назив школе и место у коме се налази), анализу такмичења или смотре (предности, слабости и могући начини превазилажења слабости).
Извештај са републичког такмичења и смотре посебно подноси и представник Министарства.
Резултати такмичења и смотри објављују се на интернет страни Министарства.

VIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Календаром такмичења и смотри, који доноси министар за сваку школску годину, утврђују се: предмет, односно област предмета, организатори такмичења и смотри, врсте, ниво и време одржавања такмичења и смотри.
Организатори такмичења и смотри дужни су да приликом израде и дистрибуције тестова и решења обезбеде тајност, као и њихово достављање на превођење најкасније 10 дана пре такмичења и смотре.
Организатори такмичења и смотри својим годишњим програмима рада планирају такмичења и смотре, а организују их у складу са календаром.
Образац дипломе прописује организатор такмичења и смотре.

Корисни линкови
 • Календар такмичења и смотри ученика основних школа за школску 2010/2011. годину можете преузети овде.
 • Календар такмичења и смотри ученика средњих  школа за школску 2010/2011. годину можете преузети овде
 • http://www.mp.gov.rs/page.php?page=156

2011-01-11

Такмичење Google Science Fair

Данас је почело такмичење Google Science Fair у следећим областима

 1. Computer Science & Math
 2. Earth & Environmental Sciences
 3. Behavioral & Social Sciences
 4. Flora & Fauna
 5. Energy & Space
 6. Inventions & Innovation
 7. Physics
 8. Biology
 9. Chemistry
 10. Food Science
 11. Electricity & Electronics
На такмичењу могу да учествују ученици старости од 13 до 18 година уз сагласност родитеља или старатеља индивидуално или у тимовима до три члана. Ово је сјајна прилика да се учествује на једном међународном такмичењу и да се искористи познавање Гугл технологија у презентацији знања у наведеним областима од интереса.
Основне информације о такмичењу су следеће:
Сама чињеница да сте показали интерес за једно овакво такмичење говори о вашој спремности да уложите додатни напор да савладате разне нове технологије и вашој спремности да учите и да научено примените што ће вам помоћи у даљем образовању. На страницама овог пројекта упознаћете се са врхунским приступима у презентацији знања и са професионалним стандардима који се захтевају у свету за бављење науком. Вреди уложити време и напор да се упознате са свим оним што једно овакво такмичење нуди јер ћете та знања сигурно искористити у наредним циклусима образовања а добићете још једну инспирацију да вредно учите.

Пратите Science Fairна следећим социјалним мрежама


Желимо вам пуно успеха у вашем раду.

2011-01-09

Такмичењу ученика основне школе из информатике и рачунарства у категорији Програмске апликације, школска 2010/11. година

Уводна напомена: Материјали за припрему могу се наћи на следећим адресама

 •  
Такмичењу ученика основне школе из информатике и рачунарства у категорији Програмске апликације, школска 20...

Пропозиције: Мултимедијалне презентације за школску 2010/2011. годину

Центар за развој и примену науке, технологије и информатике

Пропозиције:

Мултимедијалне презентације за школску 2010/2011. годину

Овде можете прочитати пропозиције за такмичење из информатике у новој школској  2010/11. години. У односу на прошлу годину, измењен је начин на који се утврђује право пласмана на виши ниво такмичења, па овом делу посветите мало више пажње. Такође обавезно прочитајте и део Опште напомене и Обавезе такмичара и ментора. И ове године на цени је креативност, идеја, мултимедијалност и интерактивност.
Желимо вам пуно успеха у овогодишњем циклусу такмичења!


К
о може да учествује?

На такмичењу у категорији Мултимедијалне презентације могу да учествују ученици основних школа и то у две старосне групе:
 1. од V до VI разреда основне школе – млађа старосна група
 2. од VII до VIII разреда основне школе – старија старосна група
Сваки такмичар мора имати наставника-ментора. Обавеза ментора је да води рачуна о процесу пријаве свог такмичара. Само такмичење се одвија по нивоима (школско, општинско/градско, окружно, републичко). На сваком нивоу такмичења Такмичар најпре полаже тест а затим ако оствари потребан број бодова на тесту знања такмичар прилаже и брани мултимедијалну презентацију сопствене израде на задате теме.


Које су теме?

Како користим рачунар и интернет (V-VI разред)
Ваш задатак је да направите интерактивну презентaцију која ће обрадити тему свакодневе Употребе рачунара и интернета из вашег угла. Ваша презентација користиће вашим другарима из млађих разреда да се упознају са начинима на које све могу да користе рачунар и интернет. Ваша презентација сем основних чињеница треба да одговори на следећа питања: 
 • Да ли користите рачунар и интернет свакодневно и за које их све потребе користите? 
 • Како користите рачунар и интернет и за учење? 
 • Како користите рачунар и интернет  само за разоноду и разбибригу? 
 • Да ли познајете људе чији посао има везе са рачунарима? 
 • Кога бисте позвали у вашу школу на дане рачунара и интернета који је организовала ваша школа? 
 • Да ли је могуће дружити се и преко интернета и како то радите? 
 • Да ли интернет може бити и опасан или је то само страшна прича старијих? 
Посебно нас занима који су ваши савети за млађе другаре за сигурно коришћење рачунара и интернета.
Како штедим енергију (VII-VIII разред)
Ваш задатак је да направите интерактивну презентaцију која ће обрадити тему Мере штедње енергије из вашег угла. Ваша презентација користиће вашим другарима из петог и шестог разреда да се упознају са битним чиниоцама и елементима наведене теме. Ваша презентација сем основних чињеница о штедњи енергије треба да одговори на следећа питања: 
 • Зашто је потребно да штедимо енергију? 
 • Како све можемо да уштедимо енергију? 
 • Да ли код људи у вашој најближој околини постоји свест о потреби штедње енергије? 
 • Шта можете да урадите да то промените? 
 • Да ли познајете људе чији посао има везе са енергијом? 
 • Кога бисте позвали у вашу школу на дане штедње енергије који је организовала ваша школа? 
Покажите нам који су све могући начини штедње енергије у вашој кући, школи и најближој околини. Посебно нас занима који су ваши савети за решење проблема енергије у будућности.

Шта се све бодује?

 Тест

Провером знања обухватају се области које се предају на часовима изборне наставе информатике и рачунарства и техничког информатичког образовања. Тестом су обухваћене следеће области: историјат рачунарства, основни појмови о рачунару, врсте рачунара и периферних уређаја, примена рачунара, организовање података, основни појмови, коришћење рачунара, развој и улога оперативних система, појам алгоритама и програма, основни појмови Windows окружења, основни појмови обраде текста, програмски пакети Windows окружења, Интернет, и друго. Тест се полаже заокруживањем тачних одговора на дан такмичења у посебној просторији. Сви такмичари из исте категорије решавају исти тест. Сваки такмичар добија шифру коју уноси уместо имена и презимена на папир на којем се налази тест, Истовремено, члан комисије уноси исту име и презиме, категорију и школу у табелу поред исте шифре. Након прегледа и бодовања тестова упарују се тестови са табелом такмичара и уносе се њихови бодови са теста. Табела бодова се одмах објављује на огласној табли. 
Тест доноси од 0 до 50 бодова

 Документација мултимедијалне презентације

Сваки такмичар је обавезан да уз презентацију приложи урађен елаборат мултимедијалне презентације у штампаном и електронском облику.
Формулар на 1 страници А4 формата са јасно назначеним и видљивим следећим подацима:
 • Име, презиме и разред такмичара
 • Старосна група
 • Изабрана тема
 • Податке о професору-ментору (име, презиме, контакт телефон, е-маил)
 • Податке о школи (назив, адреса, тел/факс, е-маил)
 • Кратак опис презентације на 1 страници А4 формата.
Документација треба да садржи упутство за коришћење презентације и информације о потребним ресурсима, напомене, остала упутства аутора
 • Кратак приказ структуре и навигације презентације у форми стабла (tree view)
 • Списак свих позајмљених елемената и ресурса који се користе у презентацији у посебном документу (.doc ili .xls) у следећем облику:
Име ресурса Опис Одакле Како
Picture1.gif Слика кактуса www.nationalgeographic.org Internet
Kuca.jpg Слика куће Енциклопедија свезнање Скенирано
Kraj.flv Филм “Mој крај” http://www.youtube.com/watch?v=6RUYncZgGhc Internet
Садржај документације доноси од 0 до 5 бодова 

 Мултимедијална презентација се бодује по следећим елементима

Елеменат бодова
Придржавање одабраној теми и информативност садржаја 5
Методичност приступа истраживању теме, креативност, индивидуалност, машта, оригиналност, лични печат 5
Усклађеност са документацијом и са приказом у форми стабла (tree view), структурна организација и организација навигације 5
Дизајн (размештај визуелних елемената) 5
Функционалност (лакоћа коришћења, непостојање грешака грешке у раду, функционалност линкова, исправне адресе и логичка повезаност интерактивних елемената) 7
Квалитет и разноврсност коришћеног материјала који је такмичар самостално креирао и обрадио (видео, музика, фотографија, анимација, звук, навигација) 13
Укупно 40
Мултимедијална презентација може бити максималне величине 40МB (заједно са свим линкованим и уграђеним објектима). Трајање саме презентације треба да буде највише до 10 минута (време потребно да се презентација комплетно прегледа). Препоручујемо број слајдова/сцена/страница да не буде већи од 30.
На ЦД-у поред мултимедијалне презентације мора се налазити у посебној фасцикли сав материјал који је коришћен у изради презентације (све слике, филмови, анимације, дакле сви коришћени ресурси). На основу овог материјала се при одбрани рада утврђује аутентичност израде. Презентација и материјали са којима такмичар учествује на такмичењу не сме се користити материјали са других такмичења и/или конкурса. Такмичар са истим радом може учествовати на такмичењу само у једној категорији, или Мултимедијалне презентације или Програмске апликације.
Уколико из исте школе учествује више такмичара на такмичењу, презентације се достављају на CD-овима са свим горе наведеним информацијама за сваког такмичара засебно.
Мултимедијална презентација доноси од 0 до 40 бодова 

 

Приказ и одбрана рада

Приказу у одбрани рада се приступа само ако је ученик остварио потребан број бодова на тесту знања. Приказ и одбрана рада састоји се у објашњењу рада и поступка израде мултимедијалне презентације у трајању од максимално 10 минута. Кандидат може и треба да користи приложену документацију ради јаснијих и прецизнијих одговора. Оцењивачка комисија поставља додатна питања, да постави пред такмичара и захтеве да на лицу места репродукује део презентације, да покаже како је постигао одређени ефекат у припреми материјала и сличне захтеве како би се уверила у познавање и аутентичност израде презентације коју презентује кандидат.
Одбрана рада доноси од 0 до 5 бодова 

Организационе напомене

На местима организације такмичења (општинско, окружно, републичко) школа домаћин је у обавези да има на рачунарима од алата само Microsoft Power Point, (верзије 2003 и 2007), тако да такмичари који користе друге алате морају сами водити рачуна о потребном софтверу (морају понети на место такмичења свој лаптоп или десктоп рачунар).

Пласман на виши ниво такмичења

Ученик/такмичар мора учествовати на свим нивоима такмичења: школско, општинско (градско), окружно. Такмичар може да освоји највише 100 бодова.
Тест 50
Документација 5
Мултимедијална презентација 40
Одбрана рада 5
Укупно 100
Према Стручном упутству о организовању такмичења и смотри ученика основне и средње школе за школску 2010/2011. годину са нижег на виши такмичења пласирају се прва три ученика. Организатор додатно утврђује захтев за испуњење бодовног прага за остваривање пласмана на републички ниво такмичења и то на следећи начин:
На виши ниво такмичења пласирају се ученици који су:
 1. остварили одређени проценат бодова на тесту знања од могућег броја бодова на тесту знања потребан за пласман на виши ниво такмичења (70% бодова за пласман на окружни ниво такмичења, 80 % бодова за пласман на републички ниво такмичења)
 2. остварили исти проценат (70% за пласман на окружни ниво такмичења, 80 % за пласман на републички ниво такмичења) бодова и у укупном броју бодова (бодови са теста + бодови за одбрану презентације)
 3. освојили једно од прва три места по укупном броју бодова
Неиспуњење било којег од горе наведена три услова значи да ученик није обезбедио пласман на виши ниво такмичења. Задовољење услова за пласман за виши ниво такмичења се проверава следећим  редоследом . Чим се нађе на један услов који није испуњен, даљи се услови НЕ морају проверавати. (на пример, ако ученик не освоји

Да би се ученик пласирао са општинског на окружни ниво такмичења потребно је да оствари следеће услове:
 1. Да је остварио најмање 35 бодова на тесту знања (1. услов организатора). Овај услов је елиминаторан, што значи да се након тестирања приступа прегледу и одбрани презентација оних такмичара који су на тесту знања остварили потребан број бодова за пласман на окружни ниво такмичења (35)
 2. Да је такмичар остварио најмање 70 бодова у укупном збиру (бодови на тесту знања + бодови на документацији, презентацији, одбрани) (2. услов организатора)
 3. Да је освојио једно од прва три места гледано по укупном броју бодова (Услов Mинистарства)
Да би се ученик пласирао са окружног на републички ниво такмичења потребно је да оствари следеће услове:
 1. Да је остварио најмање 40 бодова на тесту знања (1. услов организатора) Овај услов је елиминаторан, што значи да се након тестирања приступа прегледу и одбрани презентација оних такмичара који су на тесту знања остварили потребан број бодова за пласман на републички ниво такмичења (40)
 2. Да је остварио најмање 80 бодова у укупном збиру (бодови на тесту знања + бодови на документацији, презентацији, одбрани) (2. услов организатора)
 3. Да је освојио једно од прва три места гледано по укупном броју бодова (Услов Министарства)

Примери

На пример, посматрајмо следеће случајеве:
 • Ако ученик нема потребан број бодова на тесту знања нема право учешћа на вишем нивоу такмичења. Ученицима који не освоје довољан број бодова на тесту не врши се преглед документације, презентација и не врши се одбрана рада.
  • На пример, ученику који на општинском такмичењу освоји 34 и мање бодова на тесту, не прегледа се документација, презентација и не врши се одбрана. Такав ученик не може се пласирати на окружно такмичење јер нема довољан број бодова на тесту (35 бодова је минимум)
  • На пример, ученику који на окружном такмичењу такмичењу освоји 39 и мање бодова на тесту, не прегледа се документација, презентација и не врши се одбрана. Такав ученик не може се пласирати на окружно такмичење јер нема довољан број бодова на тесту (40 бодова је минимум)
 • На такмичењу ученик је освојио довољан број бодова на тесту, али не и довољан број бодова у укупном збиру (тест + документација + презентација + одбрана). Овај ученик нема право учешћа на вишем нивоу такмичења jер не задовољава други услов без обзира да ли заузео једно од прва три места гледано по укупном броју бодова
  • Ученик који на општинском такмичењу на тесту освоји довољан број бодова, на пример 37 бодова, остварио је право да брани презентацију. Комисија прегледа презентацију и утврђује аутентичност израде и даје бодове такмичару. Овде имамо следеће случајеве:
   • Ученик је освојио сем бодова са теста мање од 33 бода (документација+презентација+одбрана), значи у укупном збиру има мање од 70 бодова, и у том случај без обзира на заузето место по укупном броју бодова не може се пласирати на окружно такмичење јер не задовољава услов да мора има 70 и више бодова у укупном збиру.
   • Ученик је освојио 33 и више бодова (документација + презентација + одбрана), значи у укупном збиру има 70 и више бодова. У овом случају ученик задовољава и  услов за укупан збир бодова.
    • Ако је ученик у укупном збиру по броју бодова заузео једно од прва три места, тада се пласирао на окружно такмичење
    • Ако ученик није у укупном збиру по броју бодова заузео једно од прва три места, тада се није пласирао на окружно такмичење
  • Ученик који на окружном такмичењу на тесту освоји довољан број бодова, на пример 40 бодова, остварио је право да брани презентацију. Комисија прегледа презентацију и утврђује аутентичност израде и даје бодове такмичару. Овде имамо следеће случајеве:
   • Ученик је освојио мање од 40 бодова (документација + презентација + одбрана), значи у укупном збиру има мање од 80 бодова, и у том случају без обзира на заузето место по укупном броју бодова не може се пласирати на окружно такмичење јер не задовољава услов да мора има 80 и више бодова у укупном збиру.
   • Ученик је освојио 40 и више бодова (документација + презентација + одбрана), значи у укупном збиру има 80 и више бодова. У овом случају ученик задовољава и  услов за укупан збир бодова.
    • Ако је ученик у укупном збиру по броју бодова заузео једно од прва три места, тада се пласирао на републичко такмичење
    • Ако ученик није у укупном збиру по броју бодова заузео једно од прва три места, тада се није пласирао на републичко такмичење
 • На такмичењу ученик је освојио довољан број бодова на тесту, и има довољан укупан број бодова (тест + докуменатција + презентација + одбрана), али је по укупном збиру бодова заузео 4. место. Овај ученик нема право учешћа на вишем нивоу такмичења jер не задовољава услов да је освојио једно од прва три места гледано по укупном броју бодова (Услов Министарства)
 • Право на пласман на виши ниво такмичења није преносиво. На пример, ако ученик из било ког разлога одустане од такмичења не може се пренети право пласмана на другог ученика.  

Обавезе такмичара који остваре пласман на републичко такмичење (Важно!!!)

Ученици који се пласирају са окружног нивоа на републички ниво такмичења обавезни су да документацију и презентацију (са пратећим материјалима и документацијом) на CD-у у два примерка пошаљу искључиво препорученом поштом на адресу Центра (Булевар ослобођења 39, 21000 Нови Сад) најкасније 30 дана пре датума одржавања републичког такмичења. Одговорност за правовремено слање радова је једнако на такмичарима и на њиховим менторима.

Опште напомене

Избор софтверског алата за креирање и обраду мултимедијалног садржаја је слободан. Од софтверских алата можете да искористите софтвере за креирање и обраду мултимедијалног садржаја као и програмe за дизајнирање wеб страница (npr. Flash, Director, Multimedia Builder, Mediator, PowerPoint i FrontPage, ... , за Windows платформу).
За сав материјал употребљен у презентацији такмичари морају имати „порекло“, односно ако су сами обрађивали слику или звук, морате имати уз себе и материјал од којег су пошли у обради и међустања тог материјала или морате бити у стању да репродукујете поново одређени део презентације на захтев комисије.
Препоруке: Обратите пажњу на садржај презентације који треба да одговори на постављену тему. Дизајн презентације носи само мањи део бодова и сврсисходан је само ако упућује и додатно наглашава квалитетан садржај. Добар дизајн је пожељан, али на цени су оригиналност дизајна и сопствена израда.
Акценат је на умећу да функционално уклопите више медија у целину са којом корисник може да комуницира, односно да направите мултимедијалну презентацију која користи навигацију као средство комуникације са корисником. Интерактивност једна од врло значајних особина ваше презентације која ће се процењивати. Кретање кроз слајдове ваше презентације треба да одређује корисник презентације. Кретање се најлакше реализује помоћу линкова. Униформношћу у коришћењу и изгледу елемената навигације постижете да објекти навигације јасно и недвосмислено указују на своју функцију што надаље води лакоћи и једноставности коришћења ваше презентације. Битне одлике доброг дизајна и функционалности су такође и прегледност и организованост садржаја на слајдовима. Постојање интерактивних анимација и видеа само може да штети доброј презентацији, па поведите рачуна да ови елементи буду у сврси теме Ваше презентације и да тако оправдају своје постојање.

Контакт

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ И ПРИМЕНУ НАУКЕ, ТЕХНОЛОГИЈЕ И ИНФОРМАТИКЕ
Адреса:                      Булевар Ослобођења 39, 21000 Нови Сад
Тел:                            +381 (0)21 444 024
Тел/Факс:                  +381 (0)21 442 352
Контакт:                    Сандић Јован +381 (0)60 02 02 740
Email                          prezentacijeos@cnti.info
Google+